RUR (Rossiyskiy universalnyy robot)

ROB-9953

Робот с 4 датчиками